REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Kërkesa për pasije me certifikatë qe posedon paluajtshmeri (Çertifikatë për Njësi Kadastrale apo Çertifikatë per Person)

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Purpose: Pasjisja me Çertikatë pronësore për qytetarin që posedon paluajtshmeri - (Çertifikatë për Njësi Kadastrale dhe Çertifikate për Person).

Description: Parashtruesi i kërkesës pajiset me një parallogari në DKGJP e më pas mbush formularin standard i cili gjendet në DKGJP, ky organ palës ia jep një dëshmi - faturë për kryerje të pagesës dhe me pas e pajis aty per aty me Çertifikate pronësore.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Deri ne revokimin/ shfuqizimin apo anulimin e akti- vendimit me të cilin është vendosur masa e perkoheshme e sigurisë

Information requested

  • Emri dhe Mbimeri
  • Nr Personal
  • Adresa e Vendbanimit
  • Nr i Protokollit
  • Data e aplikimit
  • Nr i Telefonit
  • E-maili
  • Lloji i Kërkesës

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 15

Documents requested

  • Letërnjoftimi (Kopje)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Taksa4 euroTransfer bankar

Form is not available