REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Kërkesa për korigjimin e gabimit (teknik apo material)

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë

Purpose: Qëllimi i procedurës është ofrimi i mundësisë për korigjimin e gabimit nga RDPP.

Description: Kërkesa bëhet në Qendrën për Shërbim me Qytetar ku aty parashtruesi i kërkesës njoftohët për pagesën e taksës dhe plotëson formularin standard i cili gjendet në QSHQ, ky organ palës - palëve ia jep një dëshmi - vërtetim për pranimin e kërkesës dhe të njejtën e dërgon për në DKGJP ku brenda afatit ligjor e pais parashtruesin e kerkeses me aktin administrativ dhe çertifikaten pronësore (nese gabimi është në bazën tekstuale - RDPP- KCLIS) me të cilin e korrigjon gabimin.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Deri ne revokimin/shfuqizimin apo anulimin e akt-vendimit me të cilin është vendosur masa e perkoheshme e sigurisë.

Information requested

 • Emri dhe Mbimeri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 15

Documents requested

 • Letërnjoftimet e personave pjesmarres ne marreveshjen hipotekare (nëse pronari - pendhënësi është person juridik edhe Çertifikata e biznesit ). (Kopje)
 • Çertifikata pronësore (Çertifikata per person apo Çertifikata per Njësi Kadastrale) (Kopje)
 • Dokumenti bazik me të cilin verteton gabimin qoftë teknik apo material (Origjinal)
Free of charge

Form is not available