REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Pëlqimi në lokacion

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpetim

Purpose: Qëllim është sigurimi se të gjitha ndërtimet përmbushin kushtet e posacme për mbrojtjen nga zjarri dhe garantimi i sigurisë publike.

Description: Ky dokument lëshohet pas shqyrtimit të Projektit ideor, daljes në vendin e ngjarjes, me këtë rast konstatohet se mund të ngritet objekti konform projektit ideor pa i rrezikuar objektet për rreth dhe mjedisin dhe kur një gjë e tillë është e parapare me planet rregullative.

Legal basis

Validity of procedure administrative:

Information requested

 • Emri dhe mbiemri
 • Numri personal
 • Adresa e vendbanimit
 • Numri i protokolit
 • Data e aplikimit
 • Numri i telefonit
 • E-mail adresa
 • Lloji I kerkeses

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

 • Leternjoftimi (Kopje)
 • Fleta Poseduese (Kopje)
 • Kopja e planit (Kopje)
 • Qertifikata e Biznesit (Kopje)
 • Kushtet Urbanistike (Kopje)
 • Planin Ideor (Origjinal, Per shikim)
Free of charge

Form is not available