REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Pëlqim në dokumentacion investivo-teknik

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpetim

Purpose: Qëllim është sigurimi se të gjitha ndërtimet përmbushin kushtet e posacme për mbrojtjen nga zjarri dhe garantimi i sigurisë publike.

Description: Ky dokument lëshohet pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe kur të sigorohet se në projektin kryesor për ndërtim shihet se janë paraparë përmbushja e të gjitha kushteve të posaqme të ndërtimit të objektit për mbrojtje nga zjarri si dëshmi rreth ndërmarjes së masave të mbrojtjes nga zjarri.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Pa afat

Information requested

 • Emri dhe mbiemri
 • Numri personal
 • Adresa e vendbanimit
 • Numri i protokolit
 • Data e aplikimit
 • Numri i telefonit
 • E-mail adresa
 • Lloji I kerkeses

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

 • Leternjoftimi (Kopje)
 • Fleta Poseduese (Kopje)
 • Kopja e planit (Kopje)
 • Qertifikata e Biznesit (Kopje)
 • Projektin Kryesor (Per shikim)
 • Projekti -Elaborati per Mbrojtje nga Zjarri (Per shikim)
 • Leja Urbanistike (Kopje)
 • Kushtet Urbanistike (Kopje)
Free of charge

Form is not available