REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Leje për shfrytëzimin e ndonjë lokacioni publik - për hyrje me kamion mbi 3.5 ton në qytet (për transportimin e materialit, largimi i dheut, betonit dhe materialit tjetër ndërtimor)

Drejtoria për Shërbime Publike

Purpose: Ofrimi i mundësisë për hyrje me kamion mbi 3.5 ton dhe shfrytëzimin e hapsirës publike për ndalje, parkim, ngrakim/shkarkim, me kusht që nuk zvogëlohet dukshmëria e rrugës dhe që lëvizja e këmbësorëve të jetë e papenguar dhe e sigurt duke ju lënë hapësirë të trotuarit.

Description: Pala fillon procedurën në Qendrën për Shërbim me Qytetar duke bërë kërkesë e cila dërgohët në D.SH.P. Zyrtari përkatës del në terren dhe përpilon procesverbalin sipas të cilit lëshohet akti juridik me shkrim (Leja) në afatin prej 30 ditësh.

Legal basis

Validity of procedure administrative: mujore/vjetore

Information requested

 • Emri dhe Mbiemri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës
 • Inofrmata për Biznesin (kur kërkesa parashtrohët nga Personat Juridik)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Librezën e automjetit (Kopje)
 • Vërtetimi për pagesën e Tatimit në Pronë (Origjinal)
 • Patent shoferin (Kopje)
 • Çertifikatën e regjistrimit të biznesit (kur kërkesa parashtrohët nga Personat Juridik) (Kopje)
 • Sigurimin e udhëtarëve Vërtetimin e kryerjes së taksave komunale (Origjinal)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
PagesaLeje për një (1) hyrje në qytet të automjetit transportues për mallra komerciale mbi 3.5 ton - 30 Euro; Kamion për transportimin e materialit: për një hyrje - 10 Euro; për dy hyrje - 8 Euro; për tri hyrje - 6 Euro; ditore 60 Euro.Pagesa nëpërmjet pullës 111-0970023520157

Form is not available