REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Leje për shfrytëzimin e ndonjë lokacioni publik - për ndalje të përkohëshme të automjetit (ngarkim/shkarkim të mallrave në trotuar)

Drejtoria për Shërbime Publike

Purpose: Ofrimi i mundësisë për shfrytëzimin e hapsirës publike për ndalimin e përkoshëm të automjeteve, me kusht që nuk zvogëlohet dukshmëria e rrugës dhe që lëvizja e këmbësorëve të jetë e papenguar dhe e sigurt duke ju lënë hapësirë të trotuarit.

Description: Pala fillon procedurën në Qendrën për Shërbim me Qytetar duke bërë kërkesë e cila dërgohët në D.SH.P. Zyrtari përkatës del në terren dhe përpilon Procesverbal sipas të cilit lëshohet akti juridik me shkrim (Leja) në afatin prej 30 ditësh.

Legal basis

Validity of procedure administrative: mujore

Information requested

 • Emri dhe Mbiemri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës
 • Inofrmata për Biznesin (kur kërkesa parashtrohët nga Personat Juridik)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Librezën e automjetit (Kopje)
 • Vërtetimi për pagesën e Tatimit në Pronë (Origjinal)
 • Patent shoferin (Kopje)
 • Çertifikatën e regjistrimit të biznesit (kur kërkesa parashtrohët nga Personat Juridik) (Kopje)
 • Vërtetimin e kryerjes së taksave komunale (Kopje)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Taksa20 Euro

Form is not available