REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Registrovanje novih katastarskih jedinica (koje su oformljene nakon odvajanja ili ujedinjavanja) nakon katastarskog premera ovlašcenih geometarskih kompanija i lica koja vrše premere u regionima bez urbanistickih regulatornih planova.

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Purpose: Davanje mogucnosti za registrovanje novih jedinica koje su oformljene nakon katastarskog premera ovlašcenih geometarskih kompanija i lica koja vrše premere.

Description: Podnosilac prijave dobija preliminarni racun kod DKGI i popunjava standardni formular koji se može preuzeti u Servisnom centru za gradane (SCG), koji izdaje dokaz o prijemu zahteva stranaka - koji se onda šalje, zajedno sa svom ostalom predmetnom dokumentacijom, DKGI koje izdaje u zakonom predvidenom roku (nakon podnošenja dokumentacije za verifikaciju) odluku o registrovanju novih katastarskih jedinica (koje su oformljene nakon odvajanja ili spajanja). Stranke obaveštava SCG o administrativnom dokumentu ili bilo kojim drugim dodatnim dokumentima (potvrda o imovini).

Legal basis

Validity of procedure administrative: Nema vremenskog ogranicenja

Information requested

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Uverenje o identifikovanju nekretnine (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Overena kopija)
 • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
 • Skice podataka sa terena (Originalna)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Porez4 EURPlata sa gotovinom
Plata20 EUR Plata sa markicom 111-0970023520157

Form is not available