REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Vendim për vërtetimin e rendit të udhëtimit për operatorët për transport të vecantë

Drejtoria për Shërbime Publike

Purpose: Nxjerrja e Vërtetimit të Rendit të Udhëtimit i cili përmban emërtimin e operatorit të transportit, linjën në të cilën kryhet transporti, vend-ndaljen e autobusëve, distancën nga vendi ku fillon linja, kohën e arritjes dhe të nisjes nga stacioni i autobusëve dhe afatin e vlefshmërisë së rendit të udhëtimit.

Description: Pala fillon procedurën në Qendrën për Shërbim me Qytetar duke bërë kërkesë e cila dërgohët në D.SH.P. Zyrtari përkatës del në terren dhe përpilon procesverbalin mbi certifikimin e automjetit sipas të cilit lëshohet vendimi për vërtetimin e rendit të udhëtimit, brenda afatit prej 30 ditësh. Vërtetimi i rendit të udhëtimit dërgohet në QSHQ ku edhe njoftohën palët për tërheqjën e saj nga D.SH.P-ja.

Legal basis

Validity of procedure administrative: 3 vite

Information requested

 • Emri dhe Mbiemri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës
 • Inofrmata për Biznesin (kur kërkesa parashtrohët nga Personat Juridik)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Librezën e automjetit (Kopje)
 • Vërtetimi për pagesën e Tatimit në Pronë (Kopje)
 • Patent shoferin (Kopje)
 • Certifikata e regjistrimit te biznesit (Kopje)
 • Sigurimin e udhëtarëve (Kopje)
 • Dëshmin mbi vendosjen e tahograf (Kopje)
 • Dëshmij për ekzistimin Aparatin e zjarrëfikësve. (Kopje)
 • Procesin mbi pranimin tek.të automjetit (të vitit kaluar). (Origjinal)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Taksa 0.50 euro për një vit për 1km.

Form is not available