REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Leje për operatorë të transportit brenda Komunës

Drejtoria për Shërbime Publike

Purpose: Ofrimi i mundësive për autobus/minibus që të bejnë transportin e vecant të udhëtarve në relacionin e caktuar në mënyrë të sigurt për udhëtarët.

Description: Pala fillon procedurën në Qendrën për Shërbim me Qytetar duke bërë kërkesë e cila dërgohët në D.SH.P. Zyrtari përkatës del në terren dhe përpilon procesverbalin mbi pranimin teknik sipas të cilit lëshohet leja për kryerjen e transportit publik brenda afatit prej 30 ditësh. Leja për kryerjen e transportit publik dërgohet në QSHQ ku edhe njoftohën palët për tërheqjën e saj nga D.SH.P-ja.

Legal basis

Validity of procedure administrative: 1 vit

Information requested

 • Emri dhe Mbiemri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës
 • Inofrmata për Biznesin (kur kërkesa parashtrohët nga Personat Juridik)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Librezën e automjetit (Kopje)
 • Vërtetimi për pagesën e Tatimit në Pronë (Kopje)
 • Patent shoferin (Kopje)
 • Çertifikatën e regjistrimit të biznesit (kur kërkesa parashtrohët nga Personat Juridik) (Kopje)
 • Sigurimin e udhëtarëve (Kopje)
 • Dëshmin mbi vendosjen e tahograf (Kopje)
 • Aparatin e zjarrëfikësve. (Kopje)
 • Procesin mbi pranimin tek.të automjetit (të vitit kaluar). (Origjinal)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Taksa100 Euro

Form is not available