REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Kërkesë për pëlqim për martes para moshes madhore

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Purpose: Arsyeja e kesaj procedure administrative eshte qe te jete pajtimi i prindeve ose i kujdestarit dhe aftesia psikofizike e saje per te hyre ne martese para moshes madhore.

Description: Kërkesa për vlerësim Mendim/pëlqim bëhet nga Gjykata ose nga vet pala e cila dorezohet në QPS. QPS-ja ështe e obliguar që mbrenda 30 ditëve të nxjerr një mendim pëlqim mbi kërkesën e bërë.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Pa afat

Information requested

  • Emri
  • Mbiemri
  • Adresa e Vendbanimit
  • data e lindjes
  • vendi I lindjes
  • Te dhenat e prinderve
  • Nr.telefonit

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

  • Letërnjoftimi (Kopje e vertetuar)
  • Certifikata e lindjes (Kopje e vertetuar)
  • Certifikata e vendbanimit (Kopje e vertetuar)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Taksa5Transfer bankar

Form is not available