REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Ekstrakt njoftimi nga planet urbanistike / Plani Zhvillimor Komunal - PZHK / Plani Zhvillimor Urban - PZHU / Plani Rregullues Urban - PRrU / Plani Detal Urbanistik - PDU

Drejtoria e Urbanizmit dhe Mbrojtjës së Mjedisit

Purpose: Para se pala të fillojë me punimet në ngastrën e vet kadastrale, duhet që të njoftohet me destinimin e ngastrës kadastrale, lejimin/refuzimin për ndërtim ose për caktimin e kushteve ndërtimore.

Description: Pala parshtron kërkesë në Qendrën për Shërbim me Qytetarë - QSHQ dhe kërkesa dërgohet në Drejtorinë e Urbanizmit dhe Mbrojtjës së Mjedisit-DUMM për shqyrtimin; Në një afat sa më të shkurtër DUMM e nxjerr ekstraktin nga Plani Urbanistik /PZHK -PZHU- PRRU- PDU dhe dërgohet në QSHQ për ta marrë pala.

Legal basis

 • LIGJI NR. 04/L-174 PËR PLANIFIKIMIN HAPËSINOR
 • Rregullorja për Taksa, Ngarkesa dhe Gjoba Komunale për vitin 2014 Neni 6, pika 1
 • Statuti i Komunës së Gjilanit Neni 38
 • Udhëzimi Administrativ 41/2005 për Zbatimin e Ligjit për planifikim hapsinor mbi elementet themelore të planit rregullues Urban Neni 3

Validity of procedure administrative: pa afat të caktuar

Information requested

 • Emri dhe Mbiemri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji I kerkeses

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Vërtetimi i Tatimit në Pronë (Origjinal)
 • Kopja e Planit/jo më te vjetër se 6 muaj (Origjinal)
 • Certifikata e Pronësis / jo më te vjetër se 6 muaj (Origjinal)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Taksa10Pagesa në cash

Form is not available