REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Vertetim që është shfrytëzues i ndihmës sociale

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Purpose: Vertetimi që pala është shfrytezues i ndihmes sociale per nevoja te tije.

Description: e gjitha familjet qe realizojne ndihme sociale mund te marrin vertetim qe jane shfrytezues duke berte kerkese ne QPS perkatesisht sektorin e asistences sociale.Plotesohet formulari dhe i bashkangjiten dokumentet e nevojshme dhe QPS i leshon vertetimin brenda dites.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Pa afat të caktuar

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Adresa e vendbanimit
  • Data e Lindjës
  • Vendi i lindjes
  • Arsyeja e kërkesës për vetetim

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

  • Letërnjoftimi (Kopje e vertetuar)
  • Formulari i kërkesës (Origjinal)
  • Kartela e ndihmes sociale (Kopje e vertetuar)
Free of charge

Form is not available