REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Kërkesë për përkrahje materiale për familjet me fëmijë me aftësi të kufizuara të përhereshme

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Purpose: Qe te realizohet perkrahja materiale per familjet me femije me aftesi te kufizuara te perhershme.

Description: Familjet me fëmijë me aftesi të kufizuara mund të aplikojnë në QPS-të Komunale për përkrahje materiale. Përmes prindërve ose personit kujdestar duke bërë kërkesë me shkrim në QPS. Në QPS mbahet Komisioni Mjkesor i cili bënë vleresimin e gjendjës shëndetesore dhe nxirret vendimi mbrenda 30 ditëve nga QPS.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Deri ne moshen 18 vjeqare

Information requested

 • Emri mbiemri i aplikuesit
 • Emri mbiemri i femiut me aftesi te kufizuara te perhershme
 • Te dhenat e vendbanimit
 • Te dhenat e lindjes per femiun dhe prinderit
 • Gjirollogoaria banakare ne emer te aplikuesit
 • Te dhenat per shkollimin e femiut
 • Zyrtari pergjegjes qe pranon dosjen
 • Gjinia
 • Te dhenat e semundjes
 • Lloji i semundjes
 • Data e fillimit te semundjes
 • Nenshkrimi i paraqitesit te kerkeses

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 90

Documents requested

 • Leternjoftimit te parashtruesit te kerkeses (Kopje e vertetuar)
 • Certifikata e vendbanimit per (femijes dhe familjes) e cila perkujdeset per te (Kopje e vertetuar)
 • Certifikaten e lindjes per femiun (Origjinal)
 • Aktvendimin e kujdestarise nese kerkesen e parashtron kujdestari (Origjinal)
 • Dokumentacionin mjekesor me epikrize/certifikate mjeksore zyrtare/mbi gjendjen shendetosore te femijut (Origjinal)
Free of charge

Form is not available