REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Kërkesë për nevoja të jashtzakonshme

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Purpose: Perkrahja momentale nga DNS në raste te veqanta fatkeqesie te ndryshme per familjet ne nevoje sociale.

Description: Të gjith personat në nevojë ad-hoc momentale te rasteve me kushte jo të mira ekonomike kanë të drejtë në shfrytësimin e një ndihme momentale me të cilën pala bënë kërkesë me shkrim dhe e dorëzon në QPS.QPS e dorëzon në DNS te kompletuar ku vendimi nxirret mbrenda 30 ditëve dhe njoftimin e merr pala permes QPS-s.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Pa afat

Information requested

  • Emri dhe mbiemri i kerkuesit
  • Arsyet e kerkeses

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

  • Kerkesa me shkrim (Origjinal)
  • Komfirmim nga banka (Origjinal)
  • Certifikate e lindjes (Kopje e vertetuar)
  • lLeternjoftim (Kopje e vertetuar)
  • Dokument/raport/ etj… (Kopje e vertetuar)
Free of charge

Form is not available