REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Kërkesa për ndërprerjen e Taksës Komunale

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Sektori i Taksave Komunale

Purpose: Që pronari i biznesit të caktuar të mos paguaj taksën për ushtrimin e veprimtarisë afariste për periudhën kur nuk punon.

Description: Parashtruesi i kërkesës, kërkesën e parashtron te Q.SH.Q. Ajo kërkesë arrin në D.ZH.E., kërkesen e pranon zyrtari për caktimin e T.K.U.V.A., të njejtën e kontrollon, e mbledh komisionin prej tre anëtarëve (ku antarë i komisionit është ç'do herë edhe ai) për shqyrtimin e kërkesave, dalin në vendin e ngjarjes për ta konstatu gjendjen faktike, pasi ta konstatojn se gjendja faktike a ka ndryshu, hartojnë procesverbalin të cilin e merr zyrtari për caktimin e T.K.U.V.A. i cili nxjerr vendimin. Një kopje të vendimit ia kthen Q.SH.Q-së.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Deri sa të konstatohet gjendja ndryshe (deri sa të filloj të punoj ai biznes)

Information requested

 • Emërtimi i biznesit
 • Numri i biznesit dhe Numri Fiskal
 • Adresa e biznesit
 • Emri dhe Mbimeri i pronarit
 • Adresa e pronarit, numri personal
 • Numri Personal i pronarit
 • Telefoni pse emaili i pronarit dhe biznesit

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Vendmi i ngarkesës me taksë komunale për ushtrimin e veprimtarisë afariste të cilin veq e ka marrë më heret. (Kopje)
 • Formulari i kërkesës (Kopje)
 • Kërkesa dhe arsyeshmëria e kërkesës pse ndrpritet aktiviteti i atij biznesi. (Origjinal)
Free of charge

Form is not available