REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Vërtetimi për Pronarët dhe Drejtorët

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Purpose: Mbajtja dhe përditësimi i listës së biznesve.

Description: Agjenti i regjistruar ose pronari i biznesit mundë që të kërkoj nga Qendra Komunale për Regjistrimin e Biznesit-QKRB ti vertetojë se ai/ajo kanë biznes të regjistruar në lisën e bizneseve kosovare.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Pa kufizim

Information requested

  • Numri i biznesit
  • Emri i Biznesit
  • Adresa e biznesit
  • Loji i biznesit

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

  • Letërnjoftimi (Kopje)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Pagesa2Pagesa në cash 1000 4000 7000 2411

Form is not available