REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Certifikata e Re e Biznesit

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Purpose: paisja me Certifikatë të re.

Description: Nese pronari i biznesit e humbë Certifikatën e biznesit apo për qfarëdo aryse tjeter dëshiron ta ndërron atë, mundë të shkon në Qendra Komunale për Regjistrimin e Biznesit-QKRB dhe të paiset me të.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Pa kufizim

Information requested

  • Numri i biznesit
  • Emri i Biznesit
  • Adresa e biznesit
  • Loji i biznesit

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Pagesa2 EuroPagesa në cash 1000 4000 7000 2411

Form is not available