REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Shuarje e biznesit për Shoqeri te Huaj Tregtare

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Purpose: Fshirja e biznesit nga regjistri i bizneseve dhe përditësimi i listës së biznesve.

Description: Kërkesa për për shuarje të biznesit për Shoqëri e huaj Tragtare bëhet permes mbushjes se Formularit D qe perdoret nga Qendra Komunale për Regjistrimin e Biznesit-QKRB, e cila bëhët brenda afatit tre ditor.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Pa kufizim

Information requested

 • Formulari D . Numri i fletëparaqitje
 • Numri i biznesit
 • Emri i biznesit
 • Adresa e biznesit
 • Lloji i biznesit
 • Arsyeja e shuarjes
 • Aplikuesi
 • Nënshkrimi
 • Data

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

 • Letërnjoftimet (Kopje)
 • Vërtetimi i ATK-së (Origjinal)
 • Formulari D (Origjinal)
 • Fletpepagesa (Origjinal)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Pagesa20Pagesa në cash 1000 4000 7000 2411

Form is not available