REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Aktvdekja

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Purpose: Rregullimi i trashëgemis për trashëgimtaret ligjor

Description: Pala bën kërkesë në gjendjën civile, dhe paisjet me Aktvdekje

Legal basis

Validity of procedure administrative: pa afat

Information requested

 • Emri dhe Mbiemri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

 • Certifikata e Vdekjës (Kopje)
 • Certifkata e Lindjës të trashëgimtareve (Kopje)
 • Leternjoftimet të trashegimtareve (Kopje)
 • Fleta Poseduese (Kopje)
 • Vlerësimi i Pa luajtëshmërisë (Origjinal)
 • Deklarata e parashtruesit të kerkesës (Origjinal)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Taksa5 Euro Pagesa nëpërmjet pullës

Form is not available