REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Kërkesë për prerje drusore / Damkosje të trungjeve

Drejtoria për Bujqësi dhe Pylltari

Purpose: Paisje me leje per prerje te mases drusore.

Description: Pala paraqitet ne DBP, dhe pastaj APK del ne terren dhe e kryen procesin e damkosjes se pyllit per te cilin eshte bere kerkesa.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Brenda vitit kalendarik

Information requested

  • emri dhe mbiemri
  • numri i leternjoftimit

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Çertifikata mbi pronësinë (Origjinal)
  • Kopja e Planit se paku 2 koordinata (Origjinal)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Taksa1,5 € deri ne 7m³; mbi 7 m³ 2 € për m³; dru teknik (Industri) 2.5 €.Transfer bankar 10

Form is not available