REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Kërkesa për C’lajmërim të Vendbanimit

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Purpose: Të mirëmbahet regjistri i vendbanimit, dhe ti mundësohet qytetarit që të dëshmoj c'lajmerimin dhe lajmërimin e vendbanimit të ri.

Description: Pala bën Kërkesë në zyrën e Gjendjës Civile, dhe nese gjithqka është në rregull bëhët C'lajmrimi i Vendbanimit.

Legal basis

Validity of procedure administrative: "afat të pakufizuar vlefshmërie"

Information requested

 • Emri dhe Mbiemri
 • Nr Personal
 • Data e Lindjës
 • Statusi martesor
 • Vendi i Lindjës
 • Të dhënat e prindërve
 • Lloji i Dokumentit të kërkuar

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Kontrata e Qiras/shitëblerjës së banesës, shtëpis (Kopje)
 • Dëshmi për vendbanimit të ri (Kopje)
 • Pëlqim me shkrim të pronarit apo bashkëpronarit të banesës (Kopje)
 • Fatura e Tatimit në pronë (Origjinal)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Taksa3 Euro Pagesa nëpërmjet pullës

Form is not available