REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Kërkesë për Fitimin e Shtetësisë me natyralizim

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Purpose: Mundësimi për fitim të shtëtësisë së Kosovës , për shtetasë të huaj

Description: Pala paraqitet në Zyrën e Gjendjes Civile, dorëzon formularin e përcaktuar nga Ministria e Punëve të Brendshme sëbashku me dokumentacionin e kërkuar dhe brenda 30 ditëve merr përgjigje për kërkesën e bërë.

Legal basis

Validity of procedure administrative:

Information requested

 • Emri
 • Mbiemri
 • Nr. Personal
 • Data e Lindjës
 • Të dhanat e prindërve
 • Gjinia
 • Lloji i Kërkesës
 • Varsishte prej rastit shih dok: http://www.mpb-ks.org/repository/docs/Procedura_e_fitimit_dhe_humbjes_se_shtetesise_se_Kosoves.pdf

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

 • " Certifikata e lindjes " (Kopje)
 • Certifikata e martesës e cila dëshmon se paku 3 vite lidhje te vlefshme martesore me shtetasin e Kosovës (Kopje)
 • Certifikata e Vendbanimit (Origjinal)
 • Vertetimi I Tatimit ne Prone (Origjinal)
 • Dëshminë qe nuk është nen hetime dhe qe nuk është i dënuar për vepra penale e lëshuar nga gjykata kompetente e Republikës se Kosovës si dhe organi kompetent i shtetit te huaj shtetas i te cilit është parashtruesi i kërkesës apo shtetit ne te cilin ai/ajo ka pasur vendbanimin e fundit, jo me te vjetër se 6 muaj. (Origjinal)
 • Dëshmi qe posedon mjete te mjaftueshme materiale për te siguruar jetesën e vet dhe personave për mbajtjen e te cilëve është përgjegjës pa shfrytëzuar skema sociale. (Origjinal)
 • "Deklaratën e betimit me shkrim qe e pranon rendin kushtetues dhe juridik te Republikës se Kosovës" (Origjinal)
 • Fatura per pagesen e Takses administrative ne raste te fitimit ne shume prej 150 euro (Origjinal)
 • Varsishte prej rastit shih dok: http://www.mpb-ks.org/repository/docs/Procedura_e_fitimit_dhe_humbjes_se_shtetesise_se_Kosoves.pdf (Origjinal)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Pagesa150Pagesa në cash MPB / paguhet në Ministrinë e Punëve të Brendëshme
Taksalirim Pagesa nëpërmjet pullës

Form is not available