REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Vertetim Identik me Origjinalin

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Purpose: Vërtetimi i origjinalit si kopje autentike, për nevoja të palës

Description: Pala bën Kërkesë në Qendrën për Shërbimin me Qytetar dhe i verteton dokumentet identike me origjinale si kopje autentike.

Legal basis

 • Ligji nr 37/71 për Legalizimin e nënshkrimeve, dorëshkrimeve dhe kopjeve Neni 10, 11 Fletoren zyrtare të KSAK”, nr. 37/71

Validity of procedure administrative: "afat të pakufizuar vlefshmërie"

Information requested

 • Emri dhe Mbiemri
 • Nr Personal
 • Adresa e Vendbanimit
 • Nr i Protokollit
 • Data e aplikimit
 • Nr i Telefonit
 • E-maili
 • Lloji i Kërkesës
 • Inofrmata për Biznesin (kur kërkesa parashtrohët nga Personat Juridik)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

 • Dokumnetet që duhën të vëretohen (Origjinal)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Taksa1 Euro (1-3 faqe) Pagesa nëpërmjet pullës

Form is not available