REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Kërkesa për Korigjim/Ndërrim të Emrit Personal

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Purpose: Të mirëmbahet regjistri i gjendjes civile, dhe ti mundësohet qytetarit që të bëj ndryshimin/korrigjimin e emrit personal.

Description: Pala bën Kërkesë në zyrën e Gjendjës Civile, dhe nese gjithqka është në rregull bëhët ndryshimi në regjistër dhe ndryshohet/korrigjohet emri personal.

Legal basis

 • LIGJI NR. 02/L-118 PËR EMRIN PERSONAL
 • "Statuti i Komunës së Gjilanit " Neni 38, 2, 2.2
 • Udhëzimi Administrativ Nr. 01/2013 ARC - për korrigjimet dhe plotimiësimet në dokumentet e arkivuara Neni 6 - pika 4, 4.1, 4.2

Validity of procedure administrative: "afat të pakufizuar vlefshmërie"

Information requested

 • Emri dhe Mbiemri
 • Nr Personal
 • Data e Lindjës
 • Statusi martesor
 • Vendi i Lindjës
 • Të dhënat e prindërve
 • Lloji i Dokumentit të kërkuar

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

 • Dëshminë nga Gjykata që dëshmon se personi në fjalë nuk është I akuzuar (Origjinal)
 • Dëshminë nga Gjykata që dëshmon se personi në fjalë nuk është I akuzuar (Origjinal)
 • Leternjoftimi (Kopje)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Taksa10 Euro Ndryshimi; 5 Euro Regjistrimi i mevonshem dhe Korrigjimi. Pagesa nëpërmjet pullës

Form is not available