REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Vërtetim (pas zjarrit të shkaktuar)

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpetim

Purpose: Dëshmi për Personat Fizik dhe Juridik, për kohën se kur dhe ku ka ndodhur zjarri, dhe demet e shkaktuara me ate rast.

Description: Pala bën kërkesë në DMSH dhe kërkon nga Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit që të vertetojmë se ka ndodh një zjarr me anë të vertetimit me shkrim.

Legal basis

Validity of procedure administrative:

Information requested

 • Emri dhe mbiemri
 • Numri personal
 • Adresa e vendbanimit
 • Numri i protokolit
 • Data e aplikimit
 • Numri i telefonit
 • E-mail adresa
 • Lloji I kerkeses
 • Informata per Biznesin (kur kerkesa parashtrohet nga personi Juridik)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Kerkesa me shkrim (Origjinal)
Free of charge

Form is not available