REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Deklarata me dy deshmitarë për regjistrim të mëvonshem të lindjës

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Purpose: Mbajtja e rregullt e Librit të gjendjës Civile dhe ofrimi i mundësis qytetarëve për të regjistruar lindjën e mëvonëshme.

Description: Pala bën Kërkesë në zyrën e Gjendjës Civile, dhe nëse personi në fjalë nuk i është i regjistruar në regjistër atëhere kjo i mundësohet me 2 dëshmitar të bëhët regjisitrimi i mëvonshëm i lindjës.

Legal basis

Validity of procedure administrative: afat të pakufizuar vlefshmërie

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Nr Personal
  • Data e Lindjës
  • Statusi martesor
  • Vendi i Lindjës
  • Të dhënat e prindërve
  • Lloji i Dokumentit të kërkuar

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

  • Vërtetimi nga Institucioni Shendetsor se personi nuk ka lindë aty. (Origjinal)
  • Certifikata e Lindjës për Nënën (Kopje)
  • Vërtetimi që nuk është i regjistruar ne gjendjën civile (Origjinal)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Taksa2 Euro Pagesa nëpërmjet pullës

Form is not available