REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Certifikata e Vdekjes

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Purpose: Të mirëmbahet Regjistri i të Vdekurve dhe paisja me Certifikatë te Vdekjës për Familjarët për përsonin i cili tashmë ndodhet në regjistrin e perosnave të vdekur.

Description: Pala bën Kërkesë në zyrën e Gjendjës Civile, dhe nëse personi në fjalë është i regjistruar në regjistrin e të vdekurve atëhere pala paijiset me Certifikatë të Vdekjes.

Legal basis

Validity of procedure administrative: "afat të pakufizuar vlefshmërie"

Information requested

 • Emri dhe Mbiemri
 • Nr Personal
 • Data e Lindjës
 • Statusi martesor
 • Vendi i Lindjës
 • Të dhënat e prindërve
 • Lloji i Dokumentit të kërkuar

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

 • Vërtetimi mbi vdekjen nga institucioni shëndetësor, nëse vdekja ka ndodhur në institucionin shëndetësor publik ose privat (Origjinal)
 • Certifikata e lindjes (Kopje)
 • Certifikata e martesës për ata që kanë qenë të martuar (Kopje)
 • Fotokopja e dokumentit të identifikimit ose dokumenti i udhëtimit i personit për të cilin kërkohet certifikata (Kopje)
 • Certifikata e vdekjes, internacionale ose ekuivalenti, nga shteti ku ka ndodhur vdekja, kur vdekja ka ndodhur jashtë, (Kopje)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
TaksaHerën e parë pa pagesë, herët e tjera 1 Euro. Pagesa nëpërmjet pullës

Form is not available