REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Ndrrim i drejtorit për Shoqëritë Komandite

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Purpose: Evidentimi i ndryshimeve të brendshme të biznesit dhe përditësimi i listës së biznesve.

Description: Kërkesa për ndrrimin e drejtorit për Shoqërinë Komandite bëhet permes mbushjes se Formularit A9 qe perdoret nga Qendra Komunale për Regjistrimin e Biznesit-QKRB, e cila bëhët brenda afatit tre ditor.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Pa kufizim

Information requested

  • Formulari A9 Emri i biznesit
  • Emrat e vjeter të Drejtorëve të biznesit
  • Aplikuesi
  • Nënshkrimi
  • Data

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

  • Letërnjoftimet (Kopje)
  • Vendimi për ndrrimin e drejtorit (Origjinal)
  • Aneks statut (Origjinal)
  • Formulari A9 (Origjinal)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Pagesa20Pagesa në cash 1000 4000 7000 2411

Form is not available