REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Kërkesa për legalizim

Drejtoria e Urbanizmit dhe Mbrojtjës së Mjedisit

Purpose: Qëllimi i kësaj procedure është legalizimi i ndërtimeve pa leje.

Description: Personat fizik dhe juridik aplikojn për legalizimin e ndërtimeve në qëndren për shërbim me qytetarin. Sektori i legalizimit e shqyrton kërkesën dhe në afat prej 30 ditë lëshon vendimin për lejen e legalizimit të ndërtimit.

Legal basis

  • Ligji Nr. 04/L-188 për trajtimin e ndërtimeve pa leje

Validity of procedure administrative: e përhershme

Information requested

  • Informacionet për parcelën kadastrale
  • Emri dhe mbiemri i aplikuesit
  • Lloji i ndërtimit

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30 ditë

Documents requested

  • Fleta poseduese (Kopje)
  • Leternjoftimi (Kopje)
  • Projekti ndërtimor (Origjinal)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Taksa100 Euro

Form is not available