REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Ndrrim/shtim i kapitalit për Shoqërinë me Përgjegjësi të Kufizuar

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Purpose: Evidentimi i ndryshimeve të brendshme të biznesit dhe përditësimi i listës së biznesve.

Description: Kërkesa ndrrimin/shtimin e kapitalit për Shoqërinë me Përgjegjësi të Kufizuar bëhet permes mbushjes se Formularit A6 qe perdoret nga Qendra Komunale për Regjistrimin e Biznesit-QKRB, e cila bëhët brenda afatit tre ditor.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Pa kufizim

Information requested

 • Formulari A6 Kapitali themelor
 • Kapitali i ndryshuar
 • Pronarët e biznesit
 • Informata plotësuese
 • Aplikuesi
 • Nënshkrimi
 • Data

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

 • Letërnjoftimet (Kopje)
 • Vendimi për ndrrimin/shtimin e kapitalit (Origjinal)
 • Aneks statut (Origjinal)
 • Formulari A6 (Origjinal)
 • Fletpagesa (Origjinal)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Pagesa20Pagesa në cash 1000 4000 7000 2411

Form is not available