REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Shtimi i aktivitetit për Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Purpose: Evidentimi i aktivitetve të reja dhe përditësimi i listës së biznesve.

Description: Kërkesa për të bërë shtimin e aktiviteteve për Shoqërin me Përgjegjësi të Kufizuar bëhet permes mbushjes se Formularit A7 qe perdoret nga Qendra Komunale për Regjistrimin e Biznesit-QKRB, i cili bëhët brenda afatit tre ditor.

Legal basis

Validity of procedure administrative:

Information requested

  • Formulari A7 Emri i biznesit
  • Informacionet mbi aplikuesin
  • Veprimtaritë e biznesit (aktiviteti primar, sekondar, aktivitetet tjera, kodi dhe përshkrimi)
  • Nënshkrimi dhe data

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Formulari A7 (Origjinal)
  • Fletpagesa (Origjinal)
  • Çertifikata e biznesit (Origjinal)
  • Vendimi për shtimin e aktiviteteve (Origjinal)
  • Aneks statut (Origjinal)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
20Pagesa në cash

Form is not available