REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Shtimi i aktivitetit për Ortakëri e Përgjithshme

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Purpose: Evidentimi i aktivitetve të reja dhe përditësimi i listës së biznesve.

Description: Kërkesa për të bërë shtimin e aktiviteteve për Ortakeri e pergjitheshme bëhet permes mbushjes se Formularit B qe perdoret nga Qendra Komunale për Regjistrimin e Biznesit-QKRB, i cili bëhët brenda afatit tre ditor.

Legal basis

Validity of procedure administrative: E përhershme

Information requested

 • Formulari B Tipi i Fletparaqitjes (numri i biznesit)
 • Emri i Biznesit
 • Adresa e biznesit
 • Loji i biznesit
 • Aktivitetet (aktiviteti primar, sekondar, aktivitetet tjera, kodi dhe përshkrimi)
 • Pronarët
 • Përfshirja e individëve të autorizuar në biznes
 • Regjistrimi në TVSH
 • Njësitë
 • Informata plotësuese
 • Informata mbi aplikuesin

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Formulari A7 (Origjinal)
 • Fletpagesa (Origjinal)
 • Çertifikata e biznesit (Origjinal)
 • Vendimi për shtimin e aktiviteteve (Origjinal)
 • Aneks memorandum (Origjinal)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Pagesa5Pagesa në cash 1000 4000 7000 2411

Form is not available