REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Ndërrim/shtim i njësisë për Shoqërinë me Përgjegjësi të Kufizuar

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Qendra e Regjistrimit të Biznesve

Purpose: Evidentimi i njësive të reja që dhe përditësimi i listës së biznesve.

Description: Kërkesa për ndrrimin/shtimin e njësisë për Shoqeri me pergjgjesi te kufizuar sh.p.k bëhet permes mbushjes se formularit standard A10 qe perdoret nga Qendra Komunale për Regjistrimin e Biznesit-QKRB, i cili bëhët brenda afatit tre ditor.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Pa kufizim

Information requested

  • Formulari A0 Emri i biznesit
  • Aplikuesi
  • Nënshkrimi
  • Data

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

  • Letërnjoftimet (Origjinal, Kopje)
  • Vendimi për ndrrimin/shtimin e njësisë (Origjinal)
  • Aneks statut (Origjinal)
  • Formulari A10 (Origjinal)
  • Fletpagesa (Origjinal)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Pagesa20Pagesa në cash 1000 4000 7000 2411

Form is not available