REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Certifikata e Lindjes

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Purpose: Mbajtja e rregullt e Librit të gjenjes Civile dhe paijsja e qytetarëve me Certifikatë të Lindjës, si dhe për rregullimin e dokumenteve të identifikimit dhe të udhëtimit.

Description: Pala bën Kërkesë në zyrën e Gjendjës Civile, dhe nese pala gjendet në Listën Amzë të të lindurve dhe gjithqka është në rregull paijiset me Certifikatë të Lindjes.

Legal basis

Validity of procedure administrative: afat të pakufizuar vlefshmërie

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Nr Personal
  • Data e Lindjës
  • Statusi martesor
  • Vendi i Lindjës
  • Të dhënat e prindërve
  • Lloji i Dokumentit të kërkuar

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

  • Letërnjoftimi (në rastet kur në sistem qytetari nuk ka numër personal) (Kopje)
  • Certifikata e vjetër e lindjes-fotokopje (rastet e lindjeve para 1981) (Kopje)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Taksa1 EuroPagesa në cash

Form is not available