REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Filter search

Fill in the fields below to filter the search of permits and licences

Vërtetim (pas zjarrit të shkaktuar)

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpetim

Dëshmi për Personat Fizik dhe Juridik, për kohën se kur dhe ku ka ndodhur zjarri, dhe demet e shkaktuara me ate rast.

Pëlqim në dokumentacion investivo-teknik

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpetim

Qëllim është sigurimi se të gjitha ndërtimet përmbushin kushtet e posacme për mbrojtjen nga zjarri dhe garantimi i sigurisë publike.

Pëlqimi në lokacion

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpetim

Qëllim është sigurimi se të gjitha ndërtimet përmbushin kushtet e posacme për mbrojtjen nga zjarri dhe garantimi i sigurisë publike.

Kërkesa për raport mbi procesin e zjarrit

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpetim

Qëllim është sigurimi se të gjitha ndërtimet përmbushin kushtet e posacme për mbrojtjen nga zjarri dhe garantimi i sigurisë publike.

Kërkesa për ndihmë financiare pas rasteve të fatkeqësive natyrore

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpetim

Ardhja në ndihmë financiare për personat e dëmtuar nga zjarri dhe fatkeqësi të tjera natyrore

Procesverbal mbi plotësimin e kushteve teknike për auto taksi (Leje për Taksi)

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësive për operatorët taksi që të bejnë transportin publik të personave jashtë linjor.

Pëlqimi për autopark për parkim të autobusit/minibusit për transport publik

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësive për autobus/minibus që të bejnë transportin e vecant të udhëtarve në relacionin e caktuar dhe sigurimi i parkimit te automjetin.

Kërkese për certifikim të autobusit/minibusit, për transport urbano-periferik

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësive për autobus/minibus që të bejnë transportin e vecant të udhëtarve në relacionin e caktuar në mënyrë të sigurt për udhëtarët.

Leje për operatorë të transportit brenda Komunës

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësive për autobus/minibus që të bejnë transportin e vecant të udhëtarve në relacionin e caktuar në mënyrë të sigurt për udhëtarët.

Leje për shfrytëzimin e sipërfaqës publike - vendosja e tavolinave para lokaleve hoteliere

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësisë për shfrytëzimin e hapirës publike lejohet, me kusht që nuk zvogëlohet dukshmëria e rrugës dhe që lëvizja e këmbësorëve të jetë e papenguar dhe e sigurt duke ju lënë hapësirë të tro...

Leje për shfrytëzimin e sipërfaqës publike - frigorifer, gjenerator, tezga lëvizëse për tregëti/hotelieri, bankomat, mjeteve për akullore, aparat kafe dhe mjete të tjera të ngjashme

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësisë për shfrytëzimin e hapirës publike lejohet, me kusht që nuk zvogëlohet dukshmëria e rrugës dhe që lëvizja e këmbësorëve të jetë e papenguar dhe e sigurt duke ju lënë hapësirë të tro...

Leje për shfrytëzimin e sipërfaqës publike - vendosjen e panos/ve reklamuese

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësisë për shfrytëzimin e hapirës publike lejohet, me kusht që nuk zvogëlohet dukshmëria e rrugës dhe që lëvizja e këmbësorëve të jetë e papenguar dhe e sigurt duke ju lënë hapësirë të tro...

Leje për shfrytëzimin e sipërfaqës publike - vendosja e muraleve në fasadat e objekteve të banimit kolektiv

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësisë për shfrytëzimin e hapsirës së ndertesave të banimit kolektiv, lejohet, me kusht që nuk dëmtohën muret dhe fasada dhe qasje e hyrjeve, ballkoneve, dritareve të banorëve në objekteve...

Leje për shfrytëzimin e ndonjë lokacioni publik - parkim i rezervuar (për persona fizik dhe juridik)

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësisë për shfrytëzimin e hapsirës publike për parkimin e automjeteve lejohet, me kusht që nuk zvogëlohet dukshmëria e rrugës dhe që lëvizja e këmbësorëve të jetë e papenguar dhe e sigurt ...

Leje për shfrytëzimin e ndonjë lokacioni publik - për ndalje të përkohëshme të automjetit (ngarkim/shkarkim të mallrave në trotuar)

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësisë për shfrytëzimin e hapsirës publike për ndalimin e përkoshëm të automjeteve, me kusht që nuk zvogëlohet dukshmëria e rrugës dhe që lëvizja e këmbësorëve të jetë e papenguar dhe e si...

Leje për shfrytëzimin e ndonjë lokacioni publik - për hyrje me kamion mbi 3.5 ton në qytet (për transportimin e materialit, largimi i dheut, betonit dhe materialit tjetër ndërtimor)

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësisë për hyrje me kamion mbi 3.5 ton dhe shfrytëzimin e hapsirës publike për ndalje, parkim, ngrakim/shkarkim, me kusht që nuk zvogëlohet dukshmëria e rrugës dhe që lëvizja e këmbësorëve...

Leje për vendosjen e pengesave në rrugë publike

Drejtoria për Shërbime Publike

Me qëllim të ngritjes së shkallës së sigurisë në komunikacionin rrugor.

Leje për bllokimin e rrugës

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësisë për qyetatrët për shfrytëzimin e hapsirës publike për bllokimin e rrugëve publike për nevoja të tyre duke garantuar sigurinë në komunikacionin publik.

Kërkesë për ndricim publik

Drejtoria për Shërbime Publike

Ndricimi i hapsirave publike (rrugë, trotuare në qytet, fshatra dhe vendbanime) gjatë natës.

Faturë për taksë rrugore për automjete motorike

Drejtoria për Shërbime Publike

Inkasimi i të hyrave komunale dhe mirëmbjatja e rrugëve komunale.

Vërtetime të ndryshme (termet/dëmët e shkaktuara nga lufta/vjetërsia e banesës)

Drejtoria për Shërbime Publike

Lehtësimi për kompletimin e dokumenteve për aplikim në instutucionet të tjera.

Kërkese për leje për vendosjen dhe organizimin e lojërave argëtuese, të fatit dhe lojërave argëtuese automatike të ndryshme, si dhe rekuizitave të tjera sportive

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësisë për shfrytëzimin e hapirës publike, me kusht që nuk zvogëlohet dukshmëria e rrugës dhe që lëvizja e këmbësorëve të jetë e papenguar dhe e sigurt duke ju lënë hapësirë të trotuarit m...

Parkingjet në hapësirat publike

Drejtoria për Shërbime Publike

Të ofrohet mundësia për shfrytëzimin e hapirës publike, por me kusht që të respektohet procedura e Ankandit Publik.

Dhënia me qira dhe vendosja e transmetuesve (antenave), me frekuenca të ndryshme dhe objekteve tjera të ngjashme, për nevoja të telefonisë mobile, fikse, televizionit, internetit e tjera të ngjashme

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësisë për shfrytëzimin e hapirës publike lejohet, me kusht që nuk zvogëlohet dukshmëria e rrugës dhe që lëvizja e këmbësorëve të jetë e papenguar dhe e sigurt duke ju lënë hapësirë të tro...

Dhënia e pëlqimit për rregullimin e trotuarit

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësisë për qytetarët që të shfrytëzojnë hapirën publike për rregullimin e tretuarit, me kusht që nuk zvogëlohet dukshmëria e rrugës dhe që lëvizja e këmbësorëve të jetë e papenguar dhe e s...

Dhënja e pëlqimit për plotësimin e kushteve teknike të objekteve për qasje në rrugë publike

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësisë për qytetarët të cilët pas ndërtimit të objeketeve të tyre dëshirojnë të kenë qasje në rrugë publike, me kusht që nuk zvogëlohet dukshmëria e rrugës dhe që lëvizja e këmbësorëve të ...

Leje për shtrirjen e rrjetit kabllor (ajror) elektrik, telefonik, telekomunikacionit, TV, internetit, telefonik, energjetik, telekomunikacionit, fibrit-kabllor

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësisë për personat fizik dhe juridik për nevojat e tyre gjatë ushtrimit të veprimtarise së tyre të bejnë shtrirjën e rrjetit kabllor (ajror) të internetit në hapsirën publike, me kusht që...

Leje për vendosjën e ormanëve shpërndarës (Main Distribution Frame) MDF

Drejtoria për Shërbime Publike

Ofrimi i mundësisë për ofruesit e shërbimeve të internetit në shfrytëzimin e hapirës publike duke i lejuar të vendosin ormanë shperndarës MDF, me kusht që nuk zvogëlohet dukshmëria e rrugës dhe që lëv...

Dhënia me qera për shfrytëzim të pronës komunale

Drejtoria për Shërbime Publike

Të ofrohet mundësia që të gjithë qytetarët të shfrytëzojnë hapsirën publike, duke e respektuar procedurën e Ankandit Publik.

Çertifikatë e përdorimit të objektit

Drejtoria e Urbanizmit dhe Mbrojtjës së Mjedisit

Të sigurohet aplikimi objektiv i dispozitave juridike për lejimin e përdorimit të objektit, i cili është ndërtuar sipas kushteve të parapara në lejen ndërtimore.